นายประเทือง กีรติบุตร
 
กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓ - มิถุนายน ๒๕๒๔