พลอากาศเอก อนันต์ กลินทะ
 
๒๒ เมษายน ๒๕๓๕ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๓๕
 
วัน/เดือน/ปีเกิด ๑๙ มิถุนายน ๒๔๗๖
 
ประวัติการศึกษา/อบรม
 
- โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
- โรงเรียนนายเรืออากาศอังกฤษ
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๒๘
 
ประวัติการรับราชการ
 
- รองผู้บัญชาการทหารอากาศ
 
ประสบการณ์ทางการเมือง
 
- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย