ชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์
 
พ.ศ. ๒๕๔๐ - พ.ศ. ๒๕๔๕

วัน/เดือน/ปีเกิด       ๕  มีนาคม ๒๔๘๕
ประวัติการศึกษา/อบรม
-   รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-   ปริญญาโท M.P.A University of Southern California
-   โรงเรียนนายอำเภอรุ่นที่ ๑๒
-   โรงเรียนนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๑๐
-   วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๓๒
ประวัติรับราชการ
- ประจำแผนกสารบรรณ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการพัฒนาชุมชน
-  ปลัดอำเภอตรี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
-  ประจำแผนกการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
-  หัวหน้างานธุรการโท สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
-  ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นโท นครหลวงกรุงเทพธนบุรี
-  ปลัดอำเภอโท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
-  เจ้าพนักงานปกครอง ๖ หัวหน้าเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
-  เจ้าพนักงานปกครอง ๗ หัวหน้าเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
-  เจ้าพนักงานปกครอง ๗  หัวหน้าเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
-  เจ้าพนักงานปกครอง ๗ หัวหน้าเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
-  รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร
-  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
-  รองอธิบดีกรมแรงงาน
-  ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
-  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
-  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
-  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
-  อธิบดีกรมที่ดิน
-  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
-  อธิบดีกรมการปกครอง
- ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์       ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ต.จ.ว.)