ยงยุทธ วิชัยดิษฐ
 
๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ -  ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕

วัน/เดือน/ปีเกิด       ๑๕  กรกฎาคม ๒๔๘๕
ประวัติการศึกษา/อบรม
          - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท กรุงเทพมหานคร
            - รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ ๑๓ (๒๕๐๗)
            - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) สาขารัฐประศาสนศาสตร์
               สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (๒๕๑๓)
            - ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๓๗
            - ประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยการปกครอง หลักสูตรโรงเรียนนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๑๑
            - ประกาศนียบัตร วิทยาลัยการปกครอง สาขาการปกครองท้องถิ่น (ญี่ปุ่น)
            - ประกาศนียบัตรการวางแผนและจัดรูปเมือง (สหรัฐอเมริกา)
ประวัติการรับราชการ
          - ปลัดอำเภอท่าชนะ
            - ปลัดเทศบาลเมืองบ้านโป่ง
            - ปลัดเทศบาลเมืองอุดรธานี
            - ปลัดเทศบาลเมืองชลบุรี
            - ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่
            - ปลัดจังหวัดสงขลา
            - ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
            - รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
            - รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
            - ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
            - ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
            - ประธานกรรมการการประปานครหลวง
            - ประธานกรรมการบริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
            - รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
            - อธิบดีกรมที่ดิน
            - ปลัดกระทรวงมหาดไทย