เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช
 
๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ -  ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๘

วัน/เดือน/ปีเกิด       ๒๓  กรกฎาคม ๒๔๘๙
ประวัติการศึกษา/อบรม/ดูงาน
          - โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย)
            - รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
            - นิติศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
            - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
            - รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยโคสต์ไลน์ สหรัฐอเมริกา
            - รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาการพัฒนาชนบท)
               มหาวิทยาลัยหลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา
            - ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
            - หลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ ๑๘
            - หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๒๐
            - หลักสูตรฝ่ายอำนวยการอาสารักษาดินแดน ชุดที่ ๕
            - หลักสูตรผู้บริหารระดับ ๙  ของกระทรวงมหาดไทย
            - หลักสูตรผู้บริหารระดับ ๑๐ ของกระทรวงมหาดไทย
            - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๓๙
            -  ดูงานระบบบำบัดน้ำเสีย ณ รัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา
            - การกำจัดขยะด้วยเตาเผา ณ รัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา
            - ระบบรัฐสภา ณ ประเทศสวีเดน
            - การปกครองท้องถิ่น ณ ประเทศอังกฤษ
            - ระบบเก็บรักษาก๊าซในถังความเย็น ณ ประเทศญี่ปุ่น
ประวัติการรับราชการ
          - พ.ศ. ๒๕๑๔ ปลัดอำเภอตรี อำเภอบางระกำ จ.พิษณุโลก
            - พ.ศ. ๒๕๑๖ ประจำแผนก สำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง
            - พ.ศ. ๒๕๑๗ ปลัดอำเภอโท (ฝ่ายป้องกัน) อำเภอวังสะพุง จ.เลย
            - พ.ศ. ๒๕๑๙ ป้องกันจังหวัดเลย
            - ม.ค. ๒๕๒๒ นายอำเภอสิเกา จ.ตรัง
            - เม.ย. ๒๕๒๓ นายอำเภอท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
            - ส.ค. ๒๕๒๓ นายอำเภอพระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
            - ต.ค. ๒๕๒๕ นายอำเภอกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
            - ต.ค. ๒๕๒๘ นายอำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
            - ม.ค. ๒๕๓๒ นายอำเภอเมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
            - ต.ค. ๒๕๓๒  ผู้อำนวยการกองการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
            - ก.พ. ๒๕๓๔ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
            - ต.ค. ๒๕๓๔ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
            - ก.พ. ๒๕๓๖ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
            - ต.ค. ๒๕๓๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม      
            - ต.ค. ๒๕๔๐ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
            - ต.ค. ๒๕๔๔ อธิบดีกรมโยธาธิการ
            - ต.ค. ๒๕๔๕ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)